Service Status
All Systems Operational

About This Site

VNDC luôn hướng tới sự minh bạch và rõ ràng trong mọi hoạt động, đây là trang mà chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng biết về trạng thái hoạt động của hệ thống và dịch vụ mà VNDC đang cung cấp, những sự cố và kế hoạch nâng cấp.

VNDC Website Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
VNDC Mobile ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
VNDC API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Buy/Sell Methods (Payment) Operational
Banking ? Operational
Digital Currencies Operational
Bitcoin Operational
Ethereum Operational
Stably USD (USDS) Operational
CHI Operational
USDT Operational
2FA ? Operational
Customer Support Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Oct 30, 2020

No incidents reported today.

Oct 29, 2020

No incidents reported.

Oct 28, 2020

No incidents reported.

Oct 27, 2020

No incidents reported.

Oct 26, 2020

No incidents reported.

Oct 25, 2020

No incidents reported.

Oct 24, 2020

No incidents reported.

Oct 23, 2020

No incidents reported.

Oct 22, 2020

No incidents reported.

Oct 21, 2020

No incidents reported.

Oct 20, 2020

No incidents reported.

Oct 19, 2020

No incidents reported.

Oct 18, 2020

No incidents reported.

Oct 17, 2020

No incidents reported.

Oct 16, 2020

No incidents reported.