Service Status
All Systems Operational

About This Site

VNDC luôn hướng tới sự minh bạch và rõ ràng trong mọi hoạt động, đây là trang mà chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng biết về trạng thái hoạt động của hệ thống và dịch vụ mà VNDC đang cung cấp, những sự cố và kế hoạch nâng cấp.

VNDC Website Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
VNDC Mobile ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
VNDC API Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Buy/Sell Methods (Payment) Operational
Banking ? Operational
Digital Currencies Operational
Bitcoin Operational
Ethereum Operational
Stably USD (USDS) Operational
CHI Operational
USDT Operational
2FA ? Operational
Customer Support Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Jul 26, 2021

No incidents reported today.

Jul 25, 2021

No incidents reported.

Jul 24, 2021

No incidents reported.

Jul 23, 2021

No incidents reported.

Jul 22, 2021

No incidents reported.

Jul 21, 2021

No incidents reported.

Jul 20, 2021

No incidents reported.

Jul 19, 2021

No incidents reported.

Jul 18, 2021

No incidents reported.

Jul 17, 2021

No incidents reported.

Jul 16, 2021

No incidents reported.

Jul 15, 2021

No incidents reported.

Jul 14, 2021

No incidents reported.

Jul 13, 2021

No incidents reported.

Jul 12, 2021

No incidents reported.