Bảo trì toàn bộ ứng dụng ONUS vào 02h00 31/10/2021 (UTC+7)
Incident Report for ONUS
Resolved
Nâng cấp đã được hoàn tất.
Posted Oct 31, 2021 - 02:15 GMT+07:00
Identified
Chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống vào 02h00 31/10/2021 (UTC+7).

Thời gian nâng cấp dự kiến trong vòng 15 phút. Trong suốt quá trình nâng cấp người dùng sẽ tạm thời không thể đăng nhập và sử dụng ứng dụng ONUS.

Xin lỗi quý vị về sự bất tiện này.
Posted Oct 30, 2021 - 23:09 GMT+07:00
This incident affected: VNDC Mobile and VNDC API.